Meny

Underjordisk sopsug

Både miljövänlig, hygienisk och ekonomisk

Med automatiska sopsugar och självtömmande papperskorgar slipper de boende störas av dålig lukt och lastbilstransporter på innegårdar och lokalgator. Istället sugs soporna iväg i underjordiska rör till gemensamma terminaler.

Underjordisk sopsug

I det stationära sopsugssystemet transporteras avfallet med hjälp av luft till slutterminalen för vidare transport till förbränningsanläggningen. Själva luftflödet skapas med hjälp av fläktar som bildar undertryck i rörsystemet. Illustration Envac

Trots att miljökraven ökar och enskilda hushåll blir allt bättre på att källsortera sina sopor produceras det betydande mängder avfall att ta hand om. Men det finns modern teknik som kan råda bot på problemen med den omfattande hanteringen.

En av pionjärerna på området är företaget Envac som under de senaste 50 åren byggt system för underjordiska vakuumtransporter av avfall. Idag finns dessa i drift i mer än 700 installationer i hela världen.

Johan Ilis är säljare på Envac och han konstaterar att även om den allmänna teknikutvecklingen bidragit till en avsevärt bättre stadsmiljö, hanteras fortfarande avfallet i de flesta städer på i princip samma sätt som på 1800-talet.

–  Avfallet lagras i öppna kärl, hämtas manuellt och transporteras i tunga, bullriga fordon genom bostadsområden och stadskärnor. I takt med att avfallsmängderna blir större, ökar också problemen med insamlingen, säger han och tillägger att när det första slutna, underjordiska transportsystemet för avfall installerades på 60-talet innebar det ett stort steg för avfallsinsamlingen.

–  Sedan dess har tekniken på det här området gjort stora framsteg. Jag tror att det framöver kommer bli lika naturligt att installera slutna underjordiska system för avfallshantering, som för avlopp, vatten och elektricitet.

Individuella soptaxor
För närvarande pågår ett spännande projekt i Årsta som finansieras via EU-medel och där Envac är inblandade. Här får de boende sortera sitt avfall hemma i lägenheten i olikfärgade påser efter vad det är för avfallsfraktion, till exempel matavfall i gröna påsar och tidningar i blåa. När de ska slänga soporna öppnar de inkastningsluckan med en tagg som samtidigt registrerar vilket hushåll det är som slänger avfallet. Därefter registreras påsens färg och vikt av sensorer, vilket gör det möjligt att inte bara införa en individuell debitering av avfallshanteringen utan även olika typer av belöningssystem.

Underjordisk sopsug

Behållarna för tidningar, plast och restavfall på gården har luckor i olika färg. Luckorna kan bara öppnas av de boende i området och tekniken finns för individuell soptaxa. Foto Susann Engqvist

–  Sopor i sig har ofta ett värde och här öppnas flera möjligheter. Man kan till exempel tänka sig att den som slänger aluminiumburkar får betalt för detta eller att värdet av burkarna räknas av mot kostnaden för de övriga soporna, säger Johan Ilis som menar att den riktigt stora poängen med den här typen av system är att det endast krävs ett inkast istället för flera.
På så sätt går det att spara en hel del markyta som egentligen är alldeles för värdefull för att användas till sopanläggningar i till exempel storstäderna.

–  I Norra Djurgårdsstaden har vi redan system för vägning igång men där har man ännu inte infört debitering. Men det är en funktion som finns i systemet och som är enkel att ta i bruk när användaren så önskar.

Beprövad teknik
Själva tekniken för den automatiska sopsugen är ganska enkel och tillförlitlig och fungerar något förenklat som en uppskalad centraldammsugare.

I det stationära sopsugssystemet transporteras avfallet med hjälp av luft. Själva luftflödet skapas med hjälp av fläktar som bildar undertryck i rörsystemet.

Underjordisk sopsug

Två typer av inkast inbyggda i trä. De separata inkasten är även försedda med inbyggd belysning för att lysa upp gården nattetid. Foto Susann Engqvist och Envac.

Genom öppnandet av en tilluftsventil närmast den inkastpunkt som ska tömmas, kommer luft in i rörsystemet. När lufthastigheten stabiliserats kan avfallsventilen öppnas och avfallet faller ned i transportröret och transporteras med hjälp av luften och undertrycket till terminalen. Där samlas sedan allt upp och sorteras för vidare transport.

Förr fanns det system från bland andra sjukhus där soporna gick direkt till förbränning. Idag är kraven på rökgasrening så pass höga och därmed kostsamma, att det inte är ekonomiskt motiverat med små fristående förbränningsanläggningar.

Samtidigt installation med fiber eller fjärrvärme

Underjordisk sopsug - Johan Ilis.

Johan Ilis. (Foto: Privat)

Under årens lopp har Envac installerat den här typen av system i framförallt nybyggda större bostadsområden där man passar på att lägga ned rören i samband med att vatten och avlopp, fjärrvärme och fiber ändå ska grävas ned.

Generellt brukar man räkna på att där underjordiska system installeras minskar behovet av tunga avfallstransporter i området med upp till 90 procent. Detta beror på att hämtningen kan förläggas till större genomfartsleder, vilket i sin tur leder till färre trafikstockningar och mindre koldioxidutsläpp och buller. En viktig aspekt är även att trafikmiljön runt hemmet blir tryggare samtidigt som det finns flera hygienmässiga fördelar. Systemet är till exempel hermetiskt tillslutet och lockar inte till sig skadedjur eller släpper ifrån sig dålig lukt.

Fungerar även i historiska stadskärnor
–  Sopsugssystemet kan förutom hushållsavfall även hantera avfall från verksamheter av de mest skilda slag från kontor, detaljhandel och restaurang och detta gör det idealiskt även i befintliga moderna stadsmiljöer. Ett av de mer kända exemplen är Nyhavn i Köpenhamn där vi installerat ett underjordiskt system för restauranger, boende och områdets små butiker.

–  Det går lika bra att ansluta det här systemet i befintlig bebyggelse som är gammal, men visst finns det många utmaningar i speciellt historiska stadskärnor, säger Johan Ilis.

–  Moderniseringen måste ske med varsam hand för att inte skada byggnader eller omgivning av kulturhistoriskt värde, samtidigt som infrastrukturen är föråldrad med trånga gator och för små utrymmen för traditionell sopsortering. Här ställs höga estetiska och hygieniska krav eftersom dessa områden ofta dessutom är turistattraktioner, avslutar Johan Ilis.n

Text: Peter Fredriksson, Foto Susann Engqvist, Envac

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail